Teppanyaki Japanese Steak House

736 Victoria Ave

(306) 359-0099

Japanese